Uslovi korištenja usluga, LEFTOR d.o.o.

Povjerljivi podaci

LEFTOR d.o.o. će štititi tajnost privatnih podataka koji su mu dostavljeni u vezi sa osnivanjem korisničkog odnosa te ih koristiti samo za vlastite potrebe, kao i zakonom određene svrhe. Više o ovome pročitajte u našim Pravilima o privatnosti podataka.

U slučaju promjene podataka koji se odnose na korisnikovu registraciju (adresa, telefon, naziv i sl.), korisnik je dužan o promjenama bez odgode obavijestiti LEFTOR d.o.o. pisanim putem, a najkasnije 8 dana od dana nastanka promjene. U protivnom, smatrat će se da je dostava temeljem postojećih podataka valjano izvršena.

LEFTOR d.o.o. garantuje povjerljivost informacija sadržanih u materijalima u vezi projekata te čuvanje poslovne tajne, intelektualnog i industrijskog vlasništva, patenata sadržanih u tim materijalima, bez obzira jesu li registrovani ili ne.

LEFTOR d.o.o. ne može biti odgovoran za sigurnost podataka dostavljenih nesigurnim kanalima nad kojima nema nikakvu kontrolu.

Korisničko ime i lozinka

U svrhu pružanja nekih usluga, LEFTOR d.o.o. će korisniku dostaviti na korištenje korisničko ime i lozinku (ili više njih) koji služe za autentifikaciju pristupa uslugama koje pruža LEFTOR d.o.o., a koje je korisnik dužan čuvati od neovlaštenog korištenja.

Korisnik odgovara za sve aktivnosti izvršene pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom.

LEFTOR d.o.o. može uskratiti korisniku pristup uslugama ako primijeti neovlaštenu upotrebu korisničkog imena.

U slučaju zloupotrebe ili sumnje na zloupotrebu korisničkog imena, korisnik je suglasan da ga LEFTOR d.o.o. ima pravo teretiti za sve troškove učinjene pod njegovim korisničkim imenom, do trenutka prijave zloupotrebe LEFTOR-u.

LEFTOR d.o.o. je u mogućnosti da promjeni klijentovu lozinku po primanju pismenog zahtjevu sa dokazom o tome da je klijent vlasnik usluge. Telofonski zahtjevi nisu prihvatljivi.

Obaveštavamo Vas da LEFTOR d.o.o. može iskoristiti snimljene informacije u cilju direktnog obaveštavanja ili generalnih informacija koje Vas mogu zanimati, ili mogu biti u direktnoj ili indirektnoj vezi sa kupljenom uslugom.

Pravila vezano za hosting usluge

LEFTOR d.o.o. se obvezuje omogućiti korištenje zakupljenih usluga na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera i druge tehničke opreme, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima, izradu backupa te otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sistema.

LEFTOR d.o.o. ima pravo zatražiti od korisnika naknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim odnosno nedozvoljenim korištenjem usluga.

LEFTOR d.o.o. zadržava pravo da onemogući ili ukine pristup korisnicima bilo kojoj usluzi u slučaju procjene da se usluga ne koristi na prikladan način.

U cilju osiguranja slobodnog i neometanog korištenja usluga, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

 • objavljivanje ili prenošenje informacija koje direktno krše postojeće lokalne i/ili međunarodne zakone
 • objavljivanje ili prenošenje informacija za koje se zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim osobama
 • slanje ili prenošenje reklamnih ili promotivnih materijala drugim korisnicima interneta bez njihovog pristanka ili traženja (SPAM)
 • objavljivanje, prenošenje ili slanje sadržaja koji su zaštićeni zakonom
 • pribavljanje ili objavljivanje tajnih, odnosno zaštićenih podataka neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog pravnog subjekta
 • objavljivanje, slanje ili prenošenje uvredljivih, prijetećih, vulgarnih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja
 • lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe
 • neovlašteno korištenje tuđeg korisničkog računa ili e-mail adrese
 • objavljivanje, slanje ili prenošenje sadržaja koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama
 • sva djela koja na direktan ili indirektan način mogu ugroziti sigurnost ili neometan rad drugih korisnika, odnosno funkcioniranje usluga
 • objavljivanje sadržaja za odrasle, uključujući pornografiju i druge neprimjerene sadržaje, na prostoru zakupljnom od LEFTOR d.o.o.
 • objavljivanje piratskih i drugih nelegalnih sadržaja na prostoru zakupljenom od LEFTOR d.o.o., što uključuje ali nije ograničeno na: cracking, hacking, phishing, phreaking, kao i pružanje veza (linkova) prema takvim sadržajima.
 • prevelika konzumacija CPU resursa servera (ako se više od 5 dana mjesečno konzumira više od 5% ukupnog procesorskog vremena)

Hosting paketi su isključivo za upotrebu od strane vlasnika. Vlasnici hosting paketa nisu ovlašteni za preprodaju zakupljenog paketa, niti davanje usluge hostinga trećim stranama na zakupljenom prostoru osim ako sa LEFTOR d.o.o. ne sklope takav ugovor. Ovo se definiše kao: omogućavanje trećim stranama da drže vlastite web sadržaje na pojedinom računu kojeg nisu vlasnici. Izuzetak od ovog pravila su: banneri, oglasi i osobni oglasi.

Svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i dovodi do ukidanja usluge bez najave. Korisnik se obvezuje da će prostor koji ima na raspolaganju koristiti na način koji ne ugrožava raspoložive resurse, odnosno druge korisnike sistema u cjelosti.

Grubo kršenje pravila ima za posljedicu ukidanje usluge bez najave. LEFTOR d.o.o. nije odgovoran za eventualne štete ili odštetni zahtjeve koji mogu nastati korisnikovim nepridržavanjem ovih pravila. Korisnik se obvezuje LEFTOR-u nadoknaditi svaki eventualni trošak prema trećim stranama proizašao iz neprimjerenog korištenja usluga.

Održavanje sistema i backup

LEFTOR d.o.o. radi radovna tehnička održavanja sistem, promjenu softwera sa starih verzija na nove, promjenu hardwera na bolje komponente, promjenu internet konekcija i slično. Sve ove promjene se rade u najboljoj namjeri, sa ciljem poboljšanja usluge ili sa ciljem otklanjanja trenutnih i potencijalnih budućih problema. Neke od usluga će biti nedosupne u toku održavanja sistema. Dostupnost sistema u toku jedne godine treba da bude 97% ili veća.

LEFTOR d.o.o. je dužan da obavjesti klijente o planiranim nadogradnjama sistema koji mogu uticati na mogućnost isporuke usluga korisniku.

U slučaju havarije, LEFTOR d.o.o. će pokušati da vrati sve podatke koje su vezane sa vašom uslugom, a koji se nalaze na našem ili vašem backup sistemu, ako je to tehnički izvodljivo.

LEFTOR d.o.o. ima obavezu da za svaku klijentovu uslugu, čuva barem jednu rezervnu kopiju podataka mlađu od 7 dana.

Pravila vezano za domene

LEFTOR d.o.o. se obavezuje da sve domene registruje tako da im je javno naznačeno da je vlasnik klijent, te će ti podaci biti izlistani na WHOIS servisu, osim ako nije drugačije sklopljen ugovor. Ovo omogućava klijentu da vlada domenom te da po želji može uraditi transfere svoje domene na drugog registrara te da time dokaže pravo vlasništvo na domenom.

Domene se registruju za određeni period i LEFTOR d.o.o. će omogućiti funkcionisanje domene u registrovanom periodu. Nakon isteka domene, u slučaju da je klijent ne produži domenu prije isteka, domena postaje slobodna, te LEFTOR d.o.o. ne daje garancije da će klijent moći nastaviti koristiti domenu.

Ako se domena ne produži prije isteka, domena će biti deaktivirana (suspendovana) te se neće moći koristiti.

Pri promjeni parametara domene, prema arhitekturi Interneta, potrebno je izvjesno vrijeme da se ti novi parametri osvježe na svim serverima. LEFTOR d.o.o. ne daje garancije da će vaša domena biti dostupna odmah nakon promjene DNS parametara.

Upozorenja pred istek usluge, suspenzije i brisanje

LEFTOR d.o.o. će klijenta 14 dana prije isteka usluge obavjestiti na E-mail ili na neki drugi način o tome da usluga ističe, te klijentu poslati predračun za produžetak usluge. U slučaju da klijent ne izvrši uplatu u roku od 7 dana od dana ispostavljanja predračuna, iz centra sa odnose sa klijentima će nazvati klijenta, te provjeriti da li je dobio predračun ili ne. Onog dana kada usluga prestane da važi, korisnička imena će biti suspendirana te klijent neće moći koristiti uslugu. Nakon 14 dana od isteka usluge, ako klijent uslugu ne obnovi, LEFTOR d.o.o. ima pravo da briše sve podatke vezano za klijentovu uslugu što može da uključuje i sve backupe podatke.

U slučaju da se uplata realizira, poštom ćete dobiti originalni račun.

U slučaju da koristite neplaćenu domenu, LEFTOR d.o.o. ima pravo da domenu redirektuje i koristi je u svoje potrebe.

U slučaju grubog kršenja pravila, LEFTOR d.o.o. ima pravo da ima deaktivira uslugu, bez ranijeg upozorenja.

Klijent ima obavezu da dostavi LEFTOR d.o.o. svaku promjenu ličnih podataka (naziv, adresa, telefon). LEFTOR d.o.o. ne odgovara u slučaju da ne primite upozorenje, predračun ili račun zbog pogrešnih podataka.

Dokumentacija vezana za BA i RS domene

Za registraciju .BA i .RS domena potrebno je da klijent pošalje poštom ili dostavi lično dokumentaciju u LEFTOR d.o.o. U slučaju da dokumentacija ne dođe ili ne bude ispravna, domena se neće registrovati.

LEFTOR d.o.o. ima pravo da ne registruje naručenu domenu .BA ili .RS prije nego što primi potrebnu dokumentaciju.

Narudžbom i registracijom .BA domena podrazumijeva se da u potpunosti prihvatate pravilnik o registraciji za .BA domene: Pravilnik o registraciji .BA domena

Narudžbom i registracijom .RS domena podrazumijeva se da u potpunosti prihvatate pravilnik o registraciji za .RS domene: Pravilnik o registraciji .RS domena

Svako aktiviranje/deaktiviranje domene koje je uzrokovao korisnik nedostavljanjem dokumentacije ili lošom dokumentacijom ide na štetu klijenta.

Cijene i uslovi plaćanja

Pod korisničkim odnosom podrazumijevaju se sve usluge koje su dogovorene između korisnika i LEFTOR d.o.o. za određeni vremenski period, a za koje je korisnik izvršio uplatu u cijelosti. Usluge LEFTOR d.o.o.  zaračunavaju se i naplaćuju prema važećem cjenovniku. LEFTOR d.o.o.  je ovlašten mijenjati cjenovnik, o čemu će obavijestiti korisnike objavom na svojim internet stranicama ili na drugi za to prikladan način.

Izmjena cjenika stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave.

Na postojeće korisnike izmijenjena cijena primjenjivati će se po isteku roka od 30 dana od dana objavljivanja tih izmjena na službenoj stranici LEFTOR d.o.o. ili na koji drugi za to prikladan način.

LEFTOR d.o.o. može predračunom, ponudom ili ugovorom odrediti cijenu koja se razlikuje od važećeg cjenika. Za usluge čija cijena nije određena cjenikom, LEFTOR d.o.o. cijenu određuje predračunom, ponudom ili ugovorom sklopljenim s korisnikom.

Korisnik se obvezuje usluge platiti do dana dospijeća. U protivnom, u slučaju kašnjenja, LEFTOR d.o.o. je ovlašten na dospjela, a neplaćena potraživanja zaračunati zakonsku zateznu kamatu, kao i troškove slanja opomene, te ima pravo da deaktivira uslugu da klijent ne bi nanio veću štetu.

Ukoliko korisnik usluga ne podmiri svoje obveze prema LEFTOR d.o.o. u roku 30 dana od datuma izdavanja predračuna/računa, a po pisanoj opomeni, LEFTOR d.o.o. može bez dodatnog pisanog upozorenja trenutačno prekinuti korisnički odnos, kao i pokrenuti postupak sudske naplate.

Isključenje od odgovornosti

LEFTOR d.o.o. ne provjerava i ne kontroliša sadržaj koji korisnici postavljaju na prostor zakupljen od LEFTOR-a. LEFTOR d.o.o. ne može osigurati trenutačno uklanjanje sadržaja koji su u suprotnosti s Opštim uslovima korištenja.

LEFTOR d.o.o. ne odgovara za rad infrastrukture potrebne za korištenje usluga LEFTOR-a, ukoliko je LEFTOR d.o.o. direktno ne kontroliše.

LEFTOR d.o.o. pruža podršku korisnicima u dobroj vjeri, a u okvirima konkretnih okolnosti pojedinog slučaja. LEFTOR d.o.o. ne odgovara za moguću štetu i troškove nastale u procesu pružanja podrške korisnicima.

Korisnik je suglasan da postoji mogućnost da usluga LEFTOR d.o.o. neće uvijek biti dostupna i da LEFTOR d.o.o. ne odgovara za nastalu štetu. Internet je međunarodna računarska mreža koju LEFTOR d.o.o. ne kontroliša, već je na nju samo vezan, te zbog toga ne može garantovati dostupnost usluga koje nisu pod kontrolom LEFTOR d.o.o..

LEFTOR d.o.o. neće biti odgovoran za eventualnu štetu ili izmaklu korist proizašlu tokom nužnog održavanja sistema, a koja bi mogla imati uticaj na kvalitetu usluge LEFTOR-a.

LEFTOR d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja bi eventualno nastala privremenim ili trajnim prekidom korisničkog odnosa zbog neplaćanja dospjelih računa ili kršenja uvslova.

Predračuni, računi i ugovori

LEFTOR d.o.o. će za komunikaciju sa klijentom koristiti primarno E-mail, te će se putem E-maila slati i dokumenti koji ne moraju da idu drugim kanalima.

Putem E-maila/Fax/Poštom dostavljat će se predračuni. Predračun klijenta ne obavezuje na plaćanje, i bez pravnih posljedica moguće ga je i platiti i ne platiti.

Nakon uplate, bilo da je klijent pravno ili fizičko lice, LEFTOR d.o.o. je dužan da napravi račun, te da ga pošalje u originalnom obliku, putem pošte ili lično na adresu.

LEFTOR d.o.o. će potpisati ugovor sa klijentom za svaku uslugu za koju:

 • LEFTOR d.o.o. procjeni da je ugovor obavezan
 • Klijent zatraži ugovor

U slučaju da klijent i LEFTOR d.o.o. ne potpišu ugovor o usluzi, podrazumijeva se da važe pravila iz ovog pravilnika u slučaju rješenja konfliktnih situacija.

Trajanje korisničkih odnosa

Korisnik usluga je pravna ili fizička osoba koja od LEFTOR d.o.o. naručuje, kupuje i/ili koristi uslugu. Narudžbom usluge korisnik prihvaća ove Opšte uslove korištenja i Pravila privatnosti. Ukoliko korisnik s LEFTOR d.o.o. potipiše ugovor o korištenju usluga, odredbe tog ugovora imat će prednost u odnosu na Opšte uslove korištenja.

Za usluge smještaja internet stranice i druge usluge zakupa prostora, dobara i prava, trajanje korisničkog odnosa započinje uplatom iznosa dogovorenog za uslugu i traje do isteka trajanja usluge, ako nije drugačije određeno ugovorom sklopljenim između LEFTOR d.o.o. i korisnika.

Akcijske pogodnosti

LEFTOR d.o.o. povremeno organizuje posebne promotivne akcijske ponude za nove ili postojeće klijente. Akcijska ponuda može da uključuje u sebi i novu odredbu za uslove korištenja koji se odnose samo na tu akciju i to samo ako je to explicitno navedeno u uslovima korištenja.

Promjena paketa usluga

Za vrijeme trajanja korisničkog odnosa Pretplatnik može izvršiti promjenu paketa usluge.

Promjena sa paketa više vrijednosti na paket niže vrijednosti je moguća ako nisu premašeni limiti tehničkih karakteristika definisani u paketu niže vrijednosti, pri čemu se umanjeni iznos godišnje pretplate obračunava tek za naredni pretplatnički period. Razlika vrijednosti paketa se Pretplatniku ne refundira za preostali period tekuće pretplatničke godine.

Promjena sa paketa niže vrijednosti na paket više vrijednosti je moguća u bilo kojem momentu trajanja pretplatničkog ugovora, pri čemu će LEFTOR d.o.o. Pretplatniku obračunati razliku vrijednosti paketa za preostali period tekuće pretplatničke godine u skladu sa Cjenovnikom.

Vlasništvo

LEFTOR d.o.o. je vlasnik kompletne tehnologije i infrastrukture usluge i ima potpuno vlasništvo i autorska prava nad njima.

Sadržaj unesen u web prezentacije kreirane koristeći uslugu „mojWeb“ predstavlja vlasništvo Pretplatnika.

U slučaju raskida ovog ugovora LEFTOR d.o.o. je dužan kompletan sadržaj učiniti dostupnim Pretplatniku u čitljivom formatu.

Raskid korisničkog odnosa

Obje strane mogu da raskinu ugovor u bilo kojem trenutku. Naknade koje su plaćene LEFTOR d.o.o. nema obavezu vratiti.

Rješavanje spora

LEFTOR d.o.o. i korisnik saglasni su da će pokušati mirno i uz razumjevanje riješiti sve sporove proizašle iz ili u vezi s korisničkim odnosom. U slučaju neuspjeha, za rješavanje će biti nadležan sud u Tuzli.

Završne odredbe

Opšti uvjeti korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na službenoj stranici LEFTOR d.o.o. ili na koji drugi za to prikladan način i primjenjuju se na sve korisnike koji su korisnički odnos zasnovali nakon toga dana. Korisnik je saglasan da LEFTOR d.o.o. pridržava pravo promjene Uslova, a u tom će slučaju korisnik biti pravovremeno obaviješten.

Na korisničke odnose zasnovane prije objave ovih Uslova, isti će se primjenjivati istekom roka od 30 dana od njihove objave, pod uslovom da korisnici u tom roku ne iskoriste pravo na prestanak (raskid) korisničkog odnosa.